0
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Wie zijn wij?
Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Prijzen en betalingen
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Inroepen Herroepingsrecht
Artikel 9 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Persoonsgegevens
Artikel 14 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Bijlage I – Modelformulier ontbinding/herroeping

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon EDC Retail B.V. die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consument aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Custom: de natuurlijke- of rechtspersoon voor wie Ondernemer een webshop beheert, die door Custom kan worden gebruikt en tot op zekere hoogte aangepast kan worden voor het verkopen van producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten die tussen Ondernemer en de Consument, die al dan niet wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden bijgevoegde Europese modelformulier voor herroeping die Ondernemer voor de toepasselijke producten of diensten ter beschikking stelt en die een Consument kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: het middel wat wordt gebruikt om een Overeenkomst te sluiten, zonder dat Ondernemer en Consument gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn om de Overeenkomst te sluiten;

Artikel 2 - Wie zijn wij?

Naam: EDC Retail B.V.
Handelend onder de naam van Perfectlingerie
Adres: Phoenixweg 6
Bezoekadres: Phoenixweg 6
Telefoonnummer: 0598-690453
E-mailadres:  [email protected]
KvK-nummer: 69630852
BTW-nummer: NL8579.47.904.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes en rechtsbetrekkingen van Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, levering en/of dienst van Ondernemer die worden gedaan c.q. tot stand komen via de website of andere Techniek voor communicatie op afstand.
 2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en de Overeenkomst.
 3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen zodanig te worden vastgelegd dat de Consument deze op een toegankelijke en duurzame drager kan opslaan.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of dit onder voorwaarden gebeurt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de Consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de Ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een duidelijke weergave van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten die redelijkerwijs herkenbaar zijn in het aanbod binden Ondernemer niet.
 3.  Elke aanbod bevat voldoende informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.
 4. Indien een aanbod door aanpassingen van Custom niet voldoet aan leden 1,2 en/of 3 van dit artikel, draagt Ondernemer geen enkele vorm van verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor dit aanbod. Consument kan eventuele schade als gevolg van een gebrekkig aanbod, in wat voor vorm dan ook, uitdrukkelijk niet verhalen op Ondernemer, maar enkel en alleen op Custom.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Consument aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden in ieder geval door het bestelproces op de website te doorlopen.
 2. Wanneer het aanbod door de Consument langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt Ondernemer zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3.  Ondernemer mag – binnen wettelijke kaders – achterhalen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten.
 5. De Consument dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan Ondernemer te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De Consument staat er voor in dat de door of namens haar aan Ondernemer verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Consument dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Consument deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Ondernemer, wordt de uitvoeringstermijn voor een door Ondernemer te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft Ondernemer het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Consument te verhalen.

Artikel 6 - Prijzen en betalingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Ondernemer heeft het recht om een prijsverhoging door te voeren binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Ondernemer heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument heeft bij een dergelijke prijsverhoging de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 6. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 7. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 8. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct of zo snel mogelijk aan Ondernemer te melden.
 9. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ondernemer is gewezen op de te late betaling en Ondernemer de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Voor fysieke producten

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van bepaalde producten (zie uitzonderingen) gedurende 14 Dagen zonder opgave van reden ontbinden. Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.
 2. De in lid 1 bedoelde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. Als de Consument of een derde in een bestelling meerdere producten heeft besteld: vangt de Dag aan na ontvangst van het laatste product, of; Ondernemer mag alleen als hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren, of

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: vangt de Dag aan waarop de Consument of derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag vangt aan waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 1. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.
 2. De in lid 3 bedoelde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd is de Consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Ondernemer kan de Consument de kosten van de eventuele waardevermindering van het product welke is ontstaan door verdere gebruik dan toegestaan in lid 5 omschreven in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.

Artikel 8 - Inroepen Herroepingsrecht en kosten

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd van 14 Dagen door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere duidelijke wijze aan Ondernemer.
 2. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naar Ondernemer of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Ondernemer, en in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, tenzij de Ondernemer zelf heeft aangeboden om de producten op te halen. De Consument heeft zich aan de terugzendtermijn in ieder geval gehouden als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is geëindigd.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument Ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Ondernemer al is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.
 7. Indien de Consument op elektronische wijze via de website van Ondernemer een verklaring tot ontbinding uitbrengt, stuurt Ondernemer na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 8. Indien de Consument de volledige bestelling retourneert vergoedt Ondernemer alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten en administratiekosten, zo snel mogelijk maar ten minste binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk welk tijdstip eerder valt.
 9. Als Consument één of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijgt Consument alleen de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.
 10. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten aan Ondernemer  komen voor rekening van de Consument.
 11. Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel welke de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 12. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten en diensten die hiervan wettelijk zijn uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend):
 1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet samengesteld zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.
 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De producten en/of diensten die door Ondernemer aan Consument worden geleverd voldoen aan de Overeenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
 2. Een door Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Ondernemer kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ondernemer, zijn toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 4. Indien er naast de wettelijke garantie fabrieksgarantie bestaat van de fabrikant of leverancier, vindt de Consument dit terug in de documentatie bij het product.
 5. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergave van de producten zoals afgebeeld op de website in alle gevallen exact overeenkomt met de geleverde producten.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Ondernemer heeft opgegeven.
 2. Ondernemer zal de Overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 Dagen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Consument nog geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij achterafbetaling), blijven alle geleverde en te leveren producten en diensten eigendom van Ondernemer.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform de op de website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 14 - Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten en geschillen met Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Consument kan eventuele klachten indienen bij Webshop door een e-mail te sturen naar [email protected]
 3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer.
 4. Klachten die betrekking blijken te hebben op of als gevolg van door Custom gewijzigde informatie, worden door Ondernemer doorverwezen naar Custom. Ondernemer draagt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor door Custom gewijzigde informatie.
 5. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een duidelijk langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zal de rechtbank in de vestigingsplaats van Ondernemer bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. De Consument heeft de optie om binnen een maand nadat Ondernemer zich op de bevoegdheid van de betreffende rechtbank beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 7. Het is daarnaast voor Consument in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.